SUOMEN PIKAKIRJOITTAJAYHDISTYS R.Y.

S ä ä n n ö t

1 Yhdistyksen nimi
2 Kotipaikka ja toiminta-alue
3 Kieli
4 Tarkoitus
5 Toiminta
6 Jäsenet
7 Jäsenmaksut
8 Johtokunta
9 Johtokunnan tehtävät
10 Nimen kirjoittaminen
11 Vuosikokous
12 Jäsenaloite
13 Ylimääräinen kokous
14 Kokouskutsu
15 Äänioikeus ja päätösvalta
16 Tilikausi
17 Sääntöjen muuttaminen
18 Yhdistyksen purkaminen
19 Siirtymäsäännös

1 §

Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Pikakirjoittajayhdistys r.y.

Sääntöjen alkuun

2 §

Kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

Sääntöjen alkuun

3 §

Kieli

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjat ja muut asiakirjat laaditaan suomeksi.

Sääntöjen alkuun

4 §

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on pikakirjoituksen kehittäminen, pikakirjoitustaidon levittäminen ja pikakirjoittajien etujen valvominen.

Sääntöjen alkuun

5 §

Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) kehittää suomalaista ja ruotsalaista pikakirjoitusjärjestelmää ja niiden muunkielisiä sovitteita

b) harjoittaa alan opetus-, tutkimus- ja valistustoimintaa

c) järjestää pikakirjoituskilpailuja ja -kokeita

d) julkaisee, kustantaa ja kokoaa pikakirjoituskirjallisuutta

e) pitää yhteyttä viranomaisiin sekä tutkimus- ja oppilaitoksiin ja tekee näille alaa koskevia esityksiä sekä antaa lausuntoja

f) seuraa pikakirjoitustapahtumia kotimaassa ja ulkomailla sekä

g) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Sääntöjen alkuun

6 §

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä tai yhdistysjäseniä.

Henkilöjäseneksi johtokunta voi hyväksyä jokaisen pikakirjoitusta harrastavan henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan ehdotuksesta kutsua henkilön, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan ehdotuksesta hyväksyä sellaisen henkilön, joka pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti on toiminut yhdistyksessä.

Yhdistysjäseneksi johtokunta voi hyväksyä sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, joka toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta maksamatta.

Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Sääntöjen alkuun

7 §

Jäsenmaksut

Jokaisen henkilöjäsenen vuotuinen jäsenmaksu on saman suuruinen.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Sääntöjen alkuun

8 §

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajan, jota myös voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluvat vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja enin tään kaksi varajäsentä.

Yhdistysjäsenen henkilöjäsen voidaan valita johtokuntaan. Yhdistysjäsenellä, jolla ei ole jäsentä johtokunnassa, on oikeus lähettää johtokunnan kokoukseen edustajansa, jonka on oltava yhdistysjäsenen johtokunnan tai hallituksen jäsen. Tällaisella edustajalla on kokouksessa puheoikeus.

Johtokunta valitsee keskuudestaan itselleen varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa johtaa puhetta johtokunnassa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä.

Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhtä aikaa estyneet tehtäviään suorittamasta, huolehtii puheenjohtajalle kuuluvista tehtävistä iältään vanhin esteetön johtokunnan jäsen.

Johtokunnan kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa sekä silloin, kun puhetta johtaa johtokunnan iältään vanhin jäsen, ratkaisee äänten mennessä tasan arpa.

Sääntöjen alkuun

9 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on

a) huolella hoitaa yhdistyksen asioita

b) edustaa yhdistystä kokousten välisenä aikana

c) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

d) ratkaista itsenäisesti pienehköt taloudelliset asiat

e) kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat

f) laatia yhdistyksen toimintakertomus ja ehdotus talousarvioksi

g) valvoa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitoa ja kirjanpitoa

h) hyväksyä uudet jäsenet lukuun ottamatta kunniajäseniä sekä

i) pitää jäsenluetteloa.

Sääntöjen alkuun

10 §

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä taikka sihteeri yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Sääntöjen alkuun

11 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-huhtikuussa

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c) esitetään johtokunnan laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

d) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

e) päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista

f) hyväksytään talousarvio alkaneelle tilivuodelle

g) päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

h) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

i) valitaan yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja, jotka voivat olla johtokunnan jäseniä, sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimielimet

j) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kummallekin varamies

k) vahvistetaan seuraavan vuoden henkilöjäsen- ja yhdistysjäsenmaksut

l) käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat sekä

m) käsitellään jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Sääntöjen alkuun

12 §

Jäsenaloite

Jäsenellä on oikeus saada asia vuosikokouksen käsiteltäväksi esitettyään sitä koskevan perustellun kirjallisen pyynnön johtokunnalle ennen saman vuoden tammikuun 15. päivää.

Sääntöjen alkuun

13 §

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo tämän tarpeelliseksi, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai katsoo sii siihen olevan aihetta tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta jonkin erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Sääntöjen alkuun

14 §

Kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään yhdessä johtokunnan valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhdistyksen omassa julkaisussa tai yhdistyksen verkkosivuilla tai jäsentiedotteessa viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Sääntöjen alkuun

15 §

Äänioikeus ja päätösvalta

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei kokous toisin päätä. Vaaleissa on käytettävä suljettua lippuäänestystä, jos vähintään kaksi äänioikeutettua kokousedustajaa sitä vaatii.

Ainoastaan läsnä olevalla henkilöjäsenellä on äänioikeus. Kullakin henkilöjäsenellä on yksi ääni.

Yhdistysjäsenen henkilöjäsenistä enintään kolmella on oikeus osallistua päätöksentekoon. Kullakin näin valtuutetulla on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin päätös koskee sääntöjen 17 § ja 18 §:ssä tarkoitetun asian ratkaisemista.

Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kanta, vaalissa ratkaisee arpa.

Sääntöjen alkuun

16 §

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen alkuun

17 §

Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja jos yhdistyksen kokouksessa toimitettavassa äänestyksessä vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.

Sääntöjen alkuun

18 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa samassa järjestyksessä kuin edellisessä pykälässä sääntöjen muuttamisesta on määrätty.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan sellaiselle Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka toiminta lähinnä vastaa Suomen Pikakirjoittajayhdistys r.y:n toimintaa.

Sääntöjen alkuun

19 §

Siirtymäsäännös

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sääntöjen alkuun