LAKIMIEHEN EETTISET OHJEET

- Tiina Leino (Pikakirjoituslehti 4/2001)
 

YLEISTÄ

Onko lakimiehillä moraalia? Jokainen on kuullut vitsejä lakimiehistä. Mitä eroa on vampyyrillä ja lakimiehellä? Vampyyri imee verta vain öisin. Välillä tuntuu, että lakimiehet ovat halveksituin ja eniten vitsien kohteena oleva ammattiryhmä.
Erityisesti lakimiesten tulee noudattaa lakia ja moraalia ja edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Kaikissa ammattiryhmissä löytyy niin hyviä kuin huonojakin esimerkkejä. Yksittäisten tapausten ei tule kuitenkaan antaa leimata koko ammattikuntaa.

Suuren yleisön kuva lakimiehistä ja lakimieskunnasta syntyy ennen kaikkea siitä, kuinka hyvin oikeudenmukaisuus toteutuu oikeuslaitoksessamme, syyttäjälaitoksessamme ja asianajolaitoksessamme. Avainasemassa on kansalaisen saama kuva tuomarista, syyttäjästä ja asianajajasta ja lakimiehistä yleensä. Julkisuuskuvan muodostamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota toimimalla ammattitaitoisesti ja eettisesti oikeudenmukaisessa tavalla.

Suomen Lakimiesliiton valtuuskunta on hyväksynyt Lakimiesten eettiset ohjeet 15.5.1995. Ohjeiden tehtävänä on määrittää yleisesti kaikkia eri lakimiestehtävissä toimivia velvoittava hyvä lakimiestapa. Ohjeet tulisi nähdä positiivisena ohjeistuksena siitä, kuinka lakimiehen on toimittava ja käyttäydyttävä omassa tehtävässään hyvinkin erilaisissa tehtävissä yhteiskunnassa. Lakimiehiä toimii niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla; yrityksissä, virastoissa, tuomioistuimissa, asianajajina. Eri aloilla toimivat lakimiehet noudattavat omassa työssään lisäksi erikseen säädettyjä tai annettuja ohjeita, mm. asianajajia sitovat asianajajaliiton omat ohjeet, tuomarit ja virkamiehet ovat luonnollisesti velvollisia noudattamaan heitä koskevia erityisiä ohjeita ja määräyksiä.

Eettiset ohjeet vahvistavat moraalisten peruskysymysten, kuten oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja inhimillisen arvokkuuden, ottamista huomioon lakimiehen tehtävissä.
 

OIKEUDENMUKAISUUS

Lakimiesten johtavana eettisenä ohjeena voidaan pitää sitä, että lakimiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta.
Lakimiehen on tehtävää hoitaessaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan sovinnolliseen ratkaisuuun.

Lakimiehen on pyrittävä kehittämään yhteiskuntaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Lainmukaisuuden lisäksi lakimiesten on tunnettava vastuuta myös oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Tällöin on suuri merkitys sillä, minkälaista lainsäädäntöä maahamme säädetään. Lakimiehillä on lainsäädäntöprosessissa asiantuntijoina tärkeä eettinen vastuu oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta.
 

LUOTTAMUS

Lakimiehen on hoidettava hänelle uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä.

Lakimiehen työ edellyttää suurtaa vastuuntuntoa. Tärkeää onkin, että lakimiehet tuntevat toimivansa vastuullisessa tehtävässä ja myös toimivat tehtävissään luottamuksen arvoisesti.

Lakimies ei saa pettää asiakkaansa luottamusta vaan hänen on toiminnassaan ja käyttäytymisessään oltava tehtävänsä vaatiman luottamuksen arvoinen. Lakimies ei saa antaa omien taloudellisten etujensa tai muiden henkilökohtaisten vaikuttimiensa haitata tehtävän tunnollista hoitamista.

Lakimies ei saa oikeudettomasti ilmaista, mitä hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietoonsa.
 

TOTUUS JA ULKOPUOLISET VAIKUTTEET

Lakimies ei saa valehdella vaan hänen on pysyttävä totuudessa.

Ulkopuoliset tahot eivät saa vaikuttaa lakimiehen tehtävien hoitoon. Lakimiehen on toiminnassaan oltava riippumaton ulkopuolisista vaikutteista, jotka saattavat haitata tehtävien asianmukaista hoitamista tai oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamista.

Lakimiehen on työssään käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava tasapuolisesti. Kollegiaalisuus ei saa vaikuttaa asiaan.
 

SYRJIMÄTTÖMYYS JA TASAPUOLISUUS

Lakimies ei saa antaa asianosaisen rodun, sukupuolen, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman, poliittisen näkemyksen tai muunkaan vastaavan seikan vaikuttaa tehtävänsä hoitamiseen. Kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.
 

JATKUVA AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN

Lakimiehen on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan. Lakimies on oman alansa asiantuntija. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että lakimiehet perustavat päätöksensä ja suosituksensa pätevään tietoon. Lakimiehen työn kannalta tärkeä vaatimus onkin korkea ammattitaito niin tiedollisesti kuin taidollisestikin. Tämä edellyttää oman alan ja kulloisenkin erityistehtävän hallitsemista ja sen tietämistä, mihin omat tiedot ja kyvyt eivät riitä. Lakimies ei saa käyttää väärin toisen ymmärtämättömyyttä tai tietämättömyyttä lain sisällöstä. Hänen on tarvittaessa kehotettava tätä käyttämään asiantuntevaa apua.
 

LAKIMIESKUNNAN ARVOSTUS

Lakimies ei saa toiminnallaan vahingoittaa lakimieskunnan yleistä arvostusta.
Lakimiehen on tunnettava vastuu omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksesta ammattikunnan yleiseen arvostukseen. Medialla on oma merkityksensä lakimieskunnan arvostukseen.