KESKUSKOMITEAN KOKOUSTEN HANASAARESSA JA WIENISSÄ PÄÄTÖKSISTÄ

- Jari Niittuinperä (Pikakirjoituslehti 3/2005)


KOKOUSTEN PITOPAIKKA

Keskuskomitean kokouksia pidetään kongressien yhteydessä ja välivuosina jossakin keskuskomitean valitsemassa paikassa. Vuonna 2004 Suomella oli ilo isännöidä kokousta Hanasaaressa. Tänä vuonna kokous pidettiin Wienissä kongressin yhteydessä.

Hanasaaren kokouksen järjestelyjä on kuvattu aikaisemmin. Tämä artikkeli keskittyy kokouksen tuloksiin ja niiden jatkokäsittelyyn Wienin kongressissa.


ITALIAN EDUSTUS

Sekä Hanasaaressa että Wienissä jouduttiin pohtimaan, kuka on oikeutettu edustamaan Italiaa. Italian kongressin jälkeen Italiaan oli perustettu uusi Intersteno-yhdistys, joka ilmoitti edustavansa Italiaa. Järjestön uusissa säännöissä on säännöt yhdistyksen hyväksymisestä jäseneksi ja säännöksiä järjestöstä erottamisesta, joita ei kuitenkaan mielestäni voinut soveltaa tähän tapaukseen. Keskuskomitea kuitenkin päätti soveltaa tapaukseen säännöstä, jonka mukaan keskuskomitea harkitsee itse, mikä on paras ratkaisu.

Vanha yhdistys väitti, että toisen yhdistyksen varapuheenjohtaja oli toiminut Rooman kongressissa vilpillisesti. Hän oli palauttanut muuten oikean tekstin, mutta se oli vanha versio kilpailutekstistä. Toisaalta, kun tietää, miten Italia on jyrännyt Interstenossa ehdotuksiaan kuuntelematta muita, voi ymmärtää, että heillä on oppositio myös Italiassa.

Molemmat yhdistykset kutsuttiin Hanasaareen. Kilpaileva yhdistys ei kuitenkaan saapunut emmekä saaneet siitä muutakaan tietoa. Näin ollen päätimme toistaa heille kutsun saapua Wienin kongressiin ja sallimme vanhalle yhdistykselle oikeuden edustaa Hanasaaressa.


MUUT EDUSTAJAT

Järjestön uudet säännöt sallivat myös yksittäisjäsenten hyväksymisen järjestön jäseniksi. Helsingin kokoukseen olikin kutsuttu kaksi merkittävää yhdysvaltalaista yksittäisjäsenehdokasta: Kansallinen Tuomioistuintallentajien Yhdistys (NCRA) sekä Kansallinen Puheentallentajien Yhdistys (NVRA). Tässä olen käyttänyt sanaa "tallentaja" tarkoittamaan yleisesti henkilöä, joka tallentaa pidetyn puheen sellaisenaan. Englannin kielessä tästä käytetään nimitystä reportteri mutta Suomessa tuo sana yleisesti viittaa journalisteihin. Tallentaminen voi tapahtua millä välineellä tahansa, esim. pikakirjoituksella tai stenomaskilla. Jälkimmäinen yhdistys edustaa erityisesti puheen tunnistusta. Edellistä kokouksessa edusti Mark Golden ja jälkimmäistä David Rogala.

Molemmat yhdistykset hyväksyttiin Interstenon jäseniksi Wienin kokouksessa. Erityisesti NVRA:lle tämä oli merkittävä tunnustus, koska perinteiset pikakirjoittajat ovat Yhdysvalloissa vierastaneet uutta tulokasta.

Lisäksi järjestössä otettiin kantaa yhteenliittymään, jota kutsutaan nimellä FIAT. Yhteenliittymässä on kuusi maata: Espanja, Argentiina, Brasilia, Uruguai, Paraguai ja Tsiile.

Periaatteessa kukin maa voitaisiin valita Interstenoon itsenäiseksi jäseneksi. Kuitenkin pääsihteeri totesi, että näiden maiden ongelma on, että jäsenmaat eivät yksin pystyisi vastaamaan jäsenmaksuista. Vastaavia tapauksia saattaa tulla jatkossakin, jos esimerkiksi afrikkalaiset maat haluavat osallistua Interstenon toimintaan.

Pääsihteeri ehdotti tämän takia, että FIAT:ia tarkasteltaisiin erityisenä alueryhmänä, joka maksaisi kaksi kertaa minimaksun ja saisi yhden keskuskomitean jäsenen ja kaksi kertaa minimimäärän jäseniä yleiskokoukseen. Tätä statusta arvioitaisiin säännöllisesti keskuskomitean kokouksissa.


JÄSENMAKSU

Interstenolla on ollut tarve nostaa jäsenmaksuja ja muuttaa jäsenmaksujen määräytymisperusteita. Maksu perustuu yleiskokousedustajien määrään eli siis vaikutusvaltaan. Aikaisemmin edustajien määrään vaikutti yksin valtion asukasmäärä ja edustajia oli vähintään kolme. Uudessa mallissa edustajien määrä on vähintään neljä, mutta siihen vaikuttavat myös valtion asukkaiden määrä ja viimeisiin kolmeen kongressiin osallistuneiden edustajien määrä. Lisäksi yhden edustajan hintaa nostettiin 50 %:lla.

Ensimmäisessä ehdotuksessa ehdokkaiden minimimääräksi oli suunniteltu viisi. Kun lisäksi laskennan perustana olevia taulukoita muutenkin muutettiin, tarkoitti tämä sitä, että Suomen jäsenmaksu yli kaksinkertaistui. Toisaalta isojen maiden, joilla on paljon harrastajia, kuten Italian, jäsenmaksu nousi vain vähän.

Uuden ehdotuksen mukaisesti meidän jäsenmaksumme nousee 80 eurosta 140 euroon, eli korotus on 73 %. Itävallan korotus on 127 %. Äsken mainittu Italian jäsenmaksu nousi 8 %.


KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN

Keskuskomitean eräs tärkeä tehtävä on hyväksyä kilpailujen säännöt. Viime aikoina on tosin yritetty, että keskuskomitean roolia tässä olisi vähennetty. Esimerkiksi pikakirjoituskilpailuihin on ollut tarkoitus nimetä asiantuntijaryhmä miettimään teknisiä seikkoja. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut toistaiseksi.

Pikakirjoituskilpailujen järjestämisestä vastannut Sveitsin Fasnacht luopui Helsingissä tehtävästä. Tilalle nimettiin Hollannin Jan der Holder. Wienissä päätettiin, että Sveitsin Panzera vastaa yksin juryn presidenttinä kaikkien kilpailujen järjestämisesttä, mutta hänen tukenaan on muita henkilöitä. Pikakirjoituksen osalta häntä avustaa Jan der Holder.


PIKAKIRJOITUSKILPAILUT


Pikakirjoituskilpailuissa on jatkossa stenomaskin käyttö sallittu. Nämä ovat kuitenkin omalla listallaan. Näin ollen sarjoja on kolme – käsi- ja konepikakirjiotus sekä puheen tunnistus. Paras kolmesta sarjasta on maailmanmestari. Nuorille on omat sarjansa.

Kokouksessa keskusteltiin myös siirreajasta. Itse esitin, että kaikilla olisi sama siirreaika. Italian ehdotuksen mukaisesti päätettiin kuitenkin, että siirreajat lasketaan lineaarisesti suhteessa tekstin pituuteen. Koska käännöstyö ei ole mekaanista, pidemmät tekstit hyötyvät tästä säännöstä. Maksimiajaksi päätettiin kaksi ja puoli tuntia. Italia ehdotti vain puoltatoista tuntia.

Vuosien aikana on tehty useita ehdotuksia, jotka muuttavat vanhoja pikakirjoituskilpailujen perusteita. Nyt tsekit ehdottivat vakavissaan mm. nopeuksien mittaamista merkeillä tavujen sijasta. Näin lähestyttäisiin konekirjoituksen mittaamista ja vanhat nopeuskilpailujen periaatteet olisi lopullisesti romutettu. Onneksi ehdotus ei mennyt läpi.

Tekstit ovat vuosien aikana muuttuneet vaikeiksi. Lisäksi kilpailijat ovat vähentyneet ja taso laskenut. Kiinnitin huomiota siihen, että tekstien tulisi olla helpompia, koska tavoite on motivoida ihmisiä harjoittelemaan. Liian vaikeat tekstit vähentävät halukkuutta harjoitella ja kilpailla.

Keskuskomiteassa keskusteltiin myös pöytäkirjantekokilpailusta. Käytännössä se on osoittautunut vaikeaksi järjestää. Siitä on paljon työtä ja sitä on vaikea tarkistaa objektiivisesti. Kilpailu on tähän asti ollut koekilpailuna, ja nyt oli halukkuutta kilpailumuodon lopettamiseen. Koska kuitenkin kilpailun on kehittänyt Jan der Holder eli pikakirjoituskilpailuista vastannut juryn presidentti, sitä ei haluttu lakkauttaa. Kuitenkin päätettiin jatkossa tutkia sen kehittämistä.


KONEKIRJOITUSKILPAILUT

Keskuskomitea keskusteli Helsingissä teknologian vaikutuksesta konekirjoituskilpailuihin. Uusimmat pikakirjoituskoneet mahdollistavat tavujen ja jopa sanojen täydelleenkirjoittamisen. Tsekin Matuskova on viime vuosina menestynyt samalla koneella sekä pika- että konekirjoituskilpailuissa. Uusimmat konekirjoitustulokset ovat niin kovia, että tavallisella näppäimistöllä tämä ei enää onnistu. Kilpailu samassa kategoriassa eri tekniikoin ei ole motivoivaa.

Keskuskomitea piti kuitenkin ongelmallisena käytettävän ohjelmiston rajoittamista, koska joidenkin mielestä se tarkoittaisi ohjelmistoa, jonka Intersteno itse kehittää ja toimittaa. Asiasta äänestettiin, ja päädyttiin yhteen listaan äänin 9 – 7. Uskon, että asiaan palataan kuitenkin jatkossa.

Ehdotuksestani kuitenkin luovuttiin mittaamasta nopeutta enää lyöntinä vaan kirjoitettuna merkkinä.

Tekstinkorjauskilpailun virheiden määrää jouduttiin jälleen kasvattamaan. Nyt maksimi on 300 virhettä.


KIISTAT ITALIAN JA TSEKIN VÄLILLÄ

Italian ja Tsekin edustajilla on viime aikoina ollut useita keskinäisiä kiistoja. Aikaisemmin vain Italia on yrittänyt määrätä yksin asioista. Nyt on kaksi osapuolta, jotka kumpikaan eivät tahdo antaa periksi.

Ensimmäinen kiistan aihe on ollut Internet-nopeuskilpailun tekniikka. Tsekit kehittivät ensimmäisen sovelluksen, joka edellytti sovelluksen erillistä lataamista. Italialaiset puolestaan tekivät oman sovelluksensa, jossa he käyttivät java-teknologiaa, jossa sovellusta käytetään tosiaikaisesti palvelintietokoneelta. Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Italian teknologia on altis verkon ja palvelimen häiriöille. Tsekin teknologian mukaista sovellusta puolestaan joku oli onnistunut huijaamaan siten, että tulos oli niin hyvä, ettei se voinut pitää paikkaansa. Itselle tulee mieleen, että koneen kelloa oli muutettu. Molempia sovelluksia käytetään jatkossa.

Toinen kiista on ollut järjestön kotisivujen tekijästä. Tsekit olivat varanneet Interstenon domain-nimen ja halusivat sivuston rakentuvan heidän ehdotuksensa pohjalta. Italialaiset tekivät puolestaan oman sivustonsa, joka oli helppokäyttöisempi. Tosiasiassa sivustojen tulisi uusiutua sen verran usein, että tekijällä ei ole merkitystä. Lisäksi se ei saa olla jonkin maan sivusto, vaan Interstenon, ja siitä vastaa järjestön hallitus. Tällä hetkellä käytetään italialaisten suunnittelemia sivuja.

Italialaiset ovat toivoneet, että he saisivat presidenttiyden pysyvästi. Jo Wienin kokouksen järjestämisen ehtona oli, että Marlis Kulb valitaan presidentiksi. Vastaavasti Tsekit halusivat omaan kongressiinsa oman presidenttinsä. Loppujen lopuksi italialaiset halusivat asian vietäväksi yleiskokouksen äänestettäväksi, vaikka olikin tehty vain yksi ehdotus. Tämä loukkasi tsekkejä. Päätettiin, että asiasta ei automaattisesti äänestetä, vaan ainoastaan, jos joku tekee yleiskokouksessa vastaehdotuksen.


INTERSTENON KESKUSKOMITEA TOIMII

Interstenon näkyvyyttä on päätetty lisätä. Järjestön kotisivuilta on nähtävissä järjestön elektroninen tiedote. Seuraava kokous pidetään ensi vuonna Turkissa.